Imaju plate veće od profesora i lekara

0

KAKO NAS PLjAČKAJU: JAVNO PREDUZEĆE „SKLONIŠTA“ (2)

Kada je Tomislav Nikolić odlučio da napusti Srpsku radikalnu stranku i zajedno sa sadašnjim predsednikom države, Aleksandrom Vučićem, sa novom strankom pod nazivom Srpska napredna stranka, izašao na izbore slogan ove „napredne“ partije bio je borba protiv kriminala, korupcije i partijskog zapošljavanja. Razočarani građani Srbije dosovskom a kasnije i vladavinom Borisa Tadića udruženog sa prevrtljivim i vlastoljubivim socijalistima na čelu sa Ivicom Dačićem ukazali su im ogromno poverenje i, evo, već pet godina uzalud veruju da će od tih slatkorečivih obećanja bar nešto biti.

Narodna poslovica koja kaže: „Obećanje ludom radovanje“ mnogo puta je potvrđena u praksi. A da je to tako, na najbolji mogući način, može se vidi na funkcionisanju Javnog preduzeća Skloništa osnovanog 1992. godine sa ciljem:

 1. a) organizacija izgradnje javnih skloništa, održavanje i tehnička kontrola javnih i blokovskih skloništa;
 2. b) izdavanje u zakup dvonamenskih skloništa i poslovnog prostora u mirnodopskim uslovima.

Kako je svima jasno da ovo preduzeće za vreme svog dosadašnjeg postojanja nije izgradilo ni jedno novo sklonište i da mu je jedina aktivnost izdavanje objekata koje su uzurpirali od građana po svim gradovima i opštinama u Srbiji, naravno odlukom Vlade republike Srbije, sasvim je jasno da sav prihod služi isključivo za zadovoljavanje potreba zaposlenih. A one nisu ni malo beznačajne.

O svemu ovomo postoje zvanični podaci i objavljeni su na sajtu ovog javnog preuzeća. Iz svih podataka koji se tu mogu naći i običan laik bi mogao zaključiti da je ovo preduzeće apsolutno nerentabilno, nepotrebno i isključivo služi za „zbrinjavanje“ partijskih kadrova za ne male plate.

Kako „Skloništa“ funkcionišu u ratnim uslovima imali smo, nažalost, priliku da vidimo za vreme NATO bombardovanja. Iako je prošlo osam godina još uvek se mogu čuti „šaljive“ priče o tom vremenu i dogodovštine iz skloništa u koja su građani odlazili više iz zabave nego iz uverenja da ih to može spasti.

A kako skloništa funkcionišu danas?

U okviru Sektora za tehničke poslove organizovane su poslovnice: Poslovnica u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, dok je u Užicu formirano odeljenje. Po teritorijalnom principu Poslovnice obavljaju poslove održavanja, izdavanja skloništa i poslovnog prostora.

Organizaciona struktura

Shodno Zakonu o javnim preduzećima, organi Preduzeća su:

Nadzorni odbor (Srđan Rašković, dipl.pravnik, advokat iz Beograda – predsednik, a članovi su: Tomislav Marković, dipl.inženjer organizacionih nauka iz Beograda, Marija Bugarčić, dipl.pravnik iz Beograda, v.d. člana, Tamara Crvenica, dipl.pravnik iz Beograda, nezavistan član i Gordana Miketić, dipl.ekonomista, predstavnik zaposlenih),

Direktor (Vladan Skadrić, dipl. ing. el.)

-Pomoćnik direktora za ekonomske poslove je Gordana Miketić, dipl. ecc.

-Pomoćnik direktora za pravne, kadrovske i opšte poslove je Milena Lazarević, dipl. Pravnik

Pomoćnik direktora za mirnodopsko korišćenje obekata je Radivoje Knežević, dipl. ing. el.

Pomoćnik direktora za tehničke poslove je Dušan Ilić, dipl. ing. geod.

Osnovne organizacione sistematizovane celine čini četiri sektora: Sektor za ekonomske poslove, Sektor za pravne, kadrovske i opšte poslove, Sektor za mirnodopsko korišćenje objekata i Sektor za tehničke poslove. Kao samostalna služba od 2015. godine posluje služba za tehničku kontrolu skloništa.

U okviru sektora formirane su organizacione celine nižeg reda od sektora, kao što su službe, odeljenja, grupe ili drugo.

SEKTOR ZA EKONOMSKE POSLOVE, čine tri službe:

 1. Služba finansijskih poslova i obračuna zarada
 2. Služba računovodstva i kontrolinga
 3. Služba materijalnih poslova

SEKTOR ZA PRAVNE, KADROVSKE I OPŠTE POSLOVE, čine, takođe, tri službe:

 1. Služba za pravne i kadrovske poslove
 2. Služba za nabavke
 3. Služba za opšte poslove

SEKTOR ZA MIRNODOPSKO KORIŠĆENjE OBJEKATA, čine dve službe:

 1. Služba za mirnodopsko korišćenje skloništa
 2. Služba za marketing i izdavanje poslovnog prostora i lokala

U okviru SEKTORA ZA TEHNIČKE POSLOVE organizovane su, kao organizaciono-radni delovi Sektora, tri službe:

 1. Služba tehničke pripreme održavanja
 2. Služba za održavanje
 3. Služba za informatiku

Moram priznati da je organizaciona struktura ovog javnog preduzeća za svaku pohvalu samo što sve ovo ne služi ničemu. Usvajanjem Zakona o izmeni Zakona o vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“ br. 93/12) investitorima je ukinuta obaveza izgradnje skloništa, a samim tim i obaveza uplate naknade za izgradnju i održavanje skloništa. Tako je značajan izvor finansiranja osnovne delatnosti Preduzeća ovom odlukom ukinut. Nakon ukidanja naknade za izgradnju i održavanje skloništa Preduzeće se finasira iz prihoda od izdavanja u zakup dvonamenskih skloništa i poslovnog prostora. A prilivom sredstava od ovog izdavanja Preduzeće ne može u potpunosti da finansira sve svoje aktivnosti.

Ipak to ne smeta ni Vladi Republike Srbije ni Nadzornom odboru ni direktorima da u radnom odnosu drže preko 120 zaposlenih koji se «ubiše od posla» da naplate zakupninu. A imaju i zašto: Samo, recimo, u 2016. za plate je isplaćeno 115.193.060,00 din. Petočlanom Nadzornom odboru isplaćeno je, ni manje ni više, 4.312.975,00 dinara. MAŠALA! Za prevoz zaposlenih na posao i sa posla isplaćeno je 5.129.054,00 dinara (putuju iz Njujorka verovatno) a ima tu još i drugih davanja za dnevnice i naknade po ugovoru od delu i ugovoru o privremenim i povremenim poslovima!!!???

Isplaćena neto zarada za mesec JUL 2017. godine prema radnim mestima jasno pokazuju da je bolje i isplativije biti kafe kuvarica i čistačica u ovom preduzeću nego profesor ili lekar, na primer.

Prosečana neto zarada po zaposlenom, u julu mesecu, za pet direktora iznosi po 123.536,00 dinara. Interni revizor prima 69.861,00 din. rukovodioci i šefovi 69.968,00, samostalni stručni saradnici 63.870,00, stručni saradnici i saradnici 51.265,00, referenti 44.655,00, administrativni radnici 42.842,00, tehničko osoblje 44.137,00, pomoćno tehničko osoblje zarađuje po 42.093, drinara.

U istom tom mesecu prosečna plata nastavnika u Srbiji iznosi 43.729,00 dinara, vaspitača 37.267,00, lekara 59.650,00 a medicinske sestre 35.106,00 dinara.

(Nastaviće se)

Facebook komentari

Leave A Reply