Presuda Upravnog suda u Novom Sadu

1

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

УПРАВНИ СУД

Одељење у Новом Саду

III-7 Уж. 127/20

28.06.2020. године

Б Е О Г Р А Д

 

У ИМЕ НАРОДА

Управни суд, у већу састављеном од судија: Наде Балешевић, председника већа, Весне Слијепчевић и Гордане Николић Врбашки чланова већа, са судским саветником др Весном Билбија, записничарем, одлучујући о жалби бирача … А.А. из …, …, поднетој против решења Градске изборне комисије града Шапца, дел. бр. 156/2020 донетог на 38. седници одржаној дана 24.06.2020. године, са почетком у 19,00 часова, a завршеној дана 25.06.2020. године у 02,10 часова, у правној ствари заштите изборног права, на нејавној седници већа, одржаној дана 28.06.2020. године у 15,00 часова, донео је

П Р Е С У Д У

I Жалба СЕ ДЕЛИМИЧНО УСВАЈА,

ПОНИШТАВА СЕ решење Градске изборне комисије града Шапца, дел. бр. 156/2020 од 24.06.2020. године, у ставу другом диспозитива којим је усвојен приговор Б.Б. број 107/2020, поднет 22.06.2020. године у 19,30 часова, осим у делу који се односи на бирачко место бр. 65-Месна канцеларија Орид

ПОНИШТАВА СЕ решење Градске изборне комисије града Шапца, дел. бр. 156/2020 од 24.06.2020. године у делу става три диспозитива којим се поништава гласање на бирачким местима: бр. 23-Дом МЗ Жика Поповић, бр. 43-Основна школа Штитар, бр. 66- Основна школа Орашац, бр. 4-Дечији вртић “Младост”, бр. 93-Основна школа-Стара школа Метлић, бр. 25-МЗ “Јевремова”-мала сала, бр. 27-Основна школа “Лаза Лазаревић”, бр. 68-Основна школа Корман, бр. 88-Основна школа-Парлог, Волујац, бр. 67-Основна школа Мрђеновац, бр. 19-МЗ “Доњи Шор”, бр. 96-ОШ Криваја, бр. 60-ОШ Радовашница, бр. 2-Виша школа струковних студија за васпитаче, бр. 89-ОШ “Доситеј Обрадовић” Волујац, бр. 30-Просторије МЗ, бр. 3-Медицинска школа “др Андра Јовановић”, бр. 57-ОШ Богосавац, бр. 85-ОШ Заблаће, бр. 69-ОШ Предворица, бр. 83-МЗ Поц. Причиновић, бр. 94-ОШ Стевановић мала, бр. 11-Здравствена амбуланта, бр. 46-Дом културе Змињак, бр. 32-МЗ Касарске ливаде, бр. 92-Кућа Јованке Николић, бр. 79-ОШ Слатина, бр. 24-Дом МЗ Жила Поповић, бр. 70-ОШ Миокус, бр. 98-ОШ Букор, бр. 51-Основна школа, учионица, бр. 6-Културни центар, бр. 33-ОШ Вук Караџић, бр. 78-зз “Састанак”, бр. 95-ОШ Криваја, бр. 1-Школа за уметничке занате, главни улаз, бр. 42-Установа “Наше дете”, бр. 53-МЗ Дуваниште, бр. 48-ОШ Рибари, бр. 74-Дом Културе Јевремовац, бр. 44-ОШ Стара зграда, Слепчевић, бр. 17-ОШ Николај Велимировић, бр. 21-ЈКП Топлана, бр. 41-Здравствена амбуланта Мајур, бр. 90-ОШ Бојић, бр. 45-ОШ Петловача, бр. 5-Дунав осигурање, улаз из Краља Петра првог, бр. 58-ОШ Добрић, бр. 71-ОШ Церовац, бр.40-ОШ Мајур, бр.20-ОШ Јеврем Обреновић, бр. 52-ОШ-учионица бр. 4, бр. 80-Дом културе Грушић, бр. 87-ОШ Накучани, бр. 73-ФК Поцерина Јевремовац, бр. 84-Дом културе Горња Врањска, бр. 22-Дечије обданиште Слобода, бр. 10-МЗ Камењак, бр. 75-ОШ Варна, бр. 12-ОШ Вук Караџић, бр. 97-ОШ Румска, бр. 8-ОШ Ната Јеличић, бр. 50-ОШ-хол нове школе Прњавор, бр. 31-ОШ Стојан Новаковић, бр. 99-Магацин, Ћосић мала, бр. 81-ОШ Десић, бр. 77-ОШ Поцерски Метковић, бр. 54-ОШ Први улаз Липолист, бр. 29-ОШ Стојан Новаковић, бр. 35-ОШ Мачвански Причиновић, бр. 62-ОШ “Јанко Веселиновић” Јеленча, бр. 14-Економска трговинска школа, бр. 91 ОШ Двориште и РЕШАВА:

приговор Б.Б. број 107/2020 од 22.06.2020. године, СЕ ОДБИЈА, осим у делу који се односи на бирачко место бр. 65-Месна канцеларија Орид.

II У осталом делу жалба СЕ ОДБИЈА.

О б р а з л о ж е њ е

Ожалбеним решењем, ставом првим усваја се приговор Б.Б. број 106/2020, поднет 22.06.2020. године у 19,29 часова; ставом другим усваја се приговор Б.Б. број 107/2020 поднет 22.06.2020. године у 19,30 часова и ставом трећим поништава се гласање на: 1. бирачком месту бр. 23-Дом МЗ “Жика Поповић”, 2. бирачком месту бр. 43-Основна школа Штитар, 3. бирачком месту бр. 82-Основна школа Поцерски Причиновић, 4. бирачком месту бр. 66-Основна школа Орашац, 5. бирачком месту бр. 4-Дечији вртић “Младост”, 6. бирачком месту бр. 93-Основна школа-Стара школа Метлић, 7. бирачком месту бр. 25-МЗ “Јевремова”-мала сала, 8. бирачком месту бр. 27-Основна школа “Лаза Лазаревић”, 9. бирачком месту бр. 68-Основна школа Корман, 10. бирачком месту бр. 88-Основна школа-Парлог, Волујац, 11. бирачком месту бр. 67-Основна школа Мрђеновац, 12. бирачком месту бр. 34-Основна школа Табановић, 13. бирачком месту бр. 19-МЗ “Доњи Шор”, 14. бирачком месту бр. 96-ОШ Криваја, 15. бирачком месту бр. 60-ОШ Радовашница, 16. бирачком месту бр. 2-Виша школа струковних студија за васпитаче, 17. бирачком месту бр. 89-ОШ “Доситеј Обрадовић” Волујац, 18. бирачком месту бр. 30-Просторије МЗ, 19. бирачком месту бр. 18-ОШ Јеврем Обреновић, 20. бирачком месту бр. 3-Медицинска школа “др Андра Јовановић”, 21. бирачком месту бр. 57-ОШ Богосавац, 22. бирачком месту бр. 85-ОШ Заблаће, 23. бирачком месту бр. 69-ОШ Предворица, 24. бирачком месту бр. 83-МЗ Поц. Причиновић, 25. бирачком месту бр. 47-Дом културе Скрађани, 26. бирачком месту бр. 94-ОШ Стевановић мала, 27. бирачком месту бр. 11-Здравствена амбуланта, 28. бирачком месту бр. 46-Дом културе Змињак, 29. бирачком месту бр. 32-МЗ Касарске ливаде, 30. бирачком месту бр. 92-Кућа Јованке Николић, 31. бирачком месту бр. 79-ОШ Слатина, 32. бирачком месту бр. 39-ОШ Мајур, 33. бирачком месту бр. 24-Дом МЗ Жила Поповић, 34. бирачком месту бр. 65-Месна канцеларија Орид, 35. бирачком месту бр. 70-ОШ Миокус, 36. бирачком месту бр. 98-ОШ Букор, 37. бирачком месту бр. 15-Дом пензионера Карађорђева 34, 38. бирачком месту бр. 37-Здравствена амбуланта Дреновац, 39. бирачком месту бр. 51-Основна школа, учионица, 40. бирачком месту бр. 6-Културни центар, 41. бирачком месту бр. 91-ОШ Двориште, 42. бирачком месту бр. 33-ОШ Вук Караџић, 43. бирачком месту бр. 78-зз “Састанак”, 44. бирачком месту бр. 95-ОШ Криваја, 45. бирачком месту бр. 86-ОШ Синошевић, 46. бирачком месту бр. 1-Школа за уметничке занате, главни улаз, 47. бирачком месту бр. 42-Установа “Наше дете”, 48. бирачком месту бр. 59-ОШ Цуљковић, 49. бирачком месту бр. 53-МЗ Дуваниште, 50. бирачком месту бр. 48-ОШ Рибари, 51. бирачком месту бр. 74-Дом Културе Јевремовац, 52. бирачком месту бр. 44-ОШ Стара зграда, Слепчевић, 53. бирачком месту бр. 17-ОШ Николај Велимировић, 54. бирачком месту бр. 21-ЈКП Топлана, 55. бирачком месту бр. 41-Здравствена амбуланта Мајур, 56. бирачком месту бр. 16-ОШ Јанко Веселиновић, 57. бирачком месту бр. 90-ОШ Бојић, 58. бирачком месту бр. 45-ОШ Петловача, 59. бирачком месту бр. 72-ОШ Жабар, 60. бирачком месту бр. 55-ОШ други улаз Липолист, 61. бирачком месту бр. 5-Дунав осигурање, улаз из Краља Петра првог, 62. бирачком месту бр. 58-ОШ Добрић, 63. бирачком месту бр. 71-ОШ Церовац, 64. бирачком месту бр.40-ОШ Мајур, 65. бирачком месту бр.20-ОШ Јеврем Обреновић, 66. бирачком месту бр. 52-ОШ-учионица бр. 4, 67. бирачком месту бр. 49-Дом културе Петковица, 68. бирачком месту бр. 80-Дом културе Грушић, 69. бирачком месту бр. 61-Дом културе Јеленчa, 70. бирачком месту бр. 87-ОШ Накучани, 71. бирачком месту бр. 73-ФК Поцерина Јевремовац, 72. бирачком месту бр. 84-Дом културе Горња Врањска, 73. бирачком месту бр. 22-Дечије обданиште Слобода, 74. бирачком месту бр. 56-ОШ Бела река, 75. бирачком месту бр. 36-Дом културе Шеварице, 76. бирачком месту бр. 10-МЗ Камењак, 77. бирачком месту бр. 9-Дечији вртић Бајка, 78. бирачком месту бр. 75-ОШ Варна, 79. бирачком месту бр. 12-ОШ Вук Караџић, 80. бирачком месту бр. 100-ОШ Румска, 81. бирачком месту бр. 7-МЗ Камичак, 82. бирачком месту бр. 97-ОШ Румска, 83. бирачком месту бр. 64-Дом културе Мишар, 84. бирачком месту бр. 28-Дом културе “Шипурске ливаде, велика сала”, 85. бирачком месту бр. 13-Економска трговинска школа, 86. бирачком месту бр. 8-ОШ Ната Јеличић, 87. бирачком месту бр. 50-ОШ-хол нове школе Прњавор, 88. бирачком месту бр. 31-ОШ Стојан Новаковић, 89. бирачком месту бр. 99-Магацин, Ћосић мала, 90. бирачком месту бр. 81-ОШ Десић, 91. бирачком месту бр. 77-ОШ Поцерски Метковић, 92. бирачком месту бр. 54-ОШ Први улаз Липолист, 93. бирачком месту бр. 26-ОШ Лаза Лазаревић, 94. бирачком месту бр. 29-ОШ Стојан Новаковић, 95. бирачком месту бр. 35-ОШ Мачвански Причиновић, 96. бирачком месту бр. 76-Дом културе Маови, 97. бирачком месту бр. 62-ОШ “Јанко Веселиновић” Јеленча, 98. бирачком месту бр. 38-Дом културе Дреновац, 99. бирачком месту бр. 63-ОШ Мала Врањска и 100. бирачком месту бр. 14-Економска трговинска школа.

Жалбом, поднетом Управном суду непосредно дана 25.06.2020. године у 19,39 часова, бирач … А.А. из …, оспорава ожалбено решење због повреде изборне процедуре, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и погрешне примене материјалног права. Наводи да је бирач Б.Б. из …, улица … дана 22.06.2020. године Градској изборној комисији у Шапцу поднео два приговора, први који је примљен 22.06.2020. године у 19,29 часова под бројем 106/2020 и други приговор који је примљен истог дана у 19,30 часова под бројем 107/2020. Првим приговором је тражено да се пониште избори на 26 бирачких места ( бирачка места: 56, 59, 61, 47, 63, 86, 16, 7, 55, 72, 38, 41, 64, 39, 49, 18, 37, 82, 36, 13, 76, 28, 34, 26, 100 и 9) јер недостају потписане потврде о изборном праву за гласање ван бирачког места. Другим приговором је тражено да се пониште избори на свих 100 бирачких места зато што су контролни лист за проверу исправности гласачке кутије потписали први бирач који је дошао на бирачко место и неколицина чланова бирачког одбора, а према правном схватању подносиоца приговора контролни лист је требало да потпишу сви чланови бирачког одбора. Жалилац указује да је Градска изборна комисија разматрала ове приговоре на седници која је почела 24.06.2020. године у 19,00 часова, а да је гласање којим су усвојени приговори обављено 25.06.2020.године у 01,31 часова и у медијима објавила да је поништено гласање на свим бирачким местима на локалним изборима за одборнике Скупштине града Шапца који су одржани 21.06.2020. године, али да комисија није израдила писмени отправак решења о поништавању избора нити је тај отправак доставила члановима изборне комисије и подносиоцима изборних листа, што је била дужна да учини до 24.06.2020. године у 19,30 часова у смислу члана 53. Закона о локалним изборима. Жалилац даље наводи да се из наведеног разлога у жалби не позива на број решења на које се жали јер му тај број није познат, нити је у могућности да то решење достави суду у складу са законом. Истиче да се први разлог због којег је тражено да се поништи гласање на свим бирачким местима огледа у томе што контролни лист за проверу исправности гласачке кутије нису потписали први бирач и сви чланови бирачког одбора, већ је контролни лист потписао први бирач и неколико чланова бирачког одбора, што по мишљењу подносиоца жалбе не представља разлог за поништење гласања на бирачком месту, с обзиром да Закон о локалним изборима не прописује на који начин се попуњава контролни лист за проверу исправности гласачке кутије, па се на основу члана 58. истог закона на то питање сходно примењују одредбе Закона о избору народних посланика, конкретно одредба члана 67. став 1. закона из које произлази да законодавац не тражи да контролни лист потпишу сви чланови бирачког одбора. Жалилац сматра да то што контролни лист нису потписали сви чланови бирачког одбора не представља неправилност која би по закону била разлог да се поништи гласање на бирачком месту у смислу члана 35. став 9. Закона о локалним изборима јер закон нигде не кажe да се гласање на бирачком месту поништава и понавља зато што контролни лист нису потписали сви чланови бирачког одбора. С тим у вези, указује на праксу Управног суда изнету у одлуци Уж.512/12 од 18.05.2012. године. Даље наводи да Закон о избору народних посланика прописује да контролни лист потписује први бирач и чланови бирачког одбора, из чега закључује да закон не тражи експлицитно да га потпишу сви чланови бирачког одбора, нити предвиђа последицу у виду распуштања бирачког одбора и понављања гласања на бирачком месту ако контролни лист нису потписали сви чланови бирачког одбора, те да је из тог разлога приговор бирача Б.Б. који је заведен под бројем 107/2020, а којим се тражи поништај гласања на свим бирачким местима, изборна комисија морала да одбије као неоснован. Затим указује да је као други разлог због којег се тражи поништење и понављање избора на бирачким местима број: 56, 59, 61, 47, 63, 86, 16, 7, 55, 72, 38, 41, 64, 39, 49, 18, 37, 82, 36, 13, 76, 28, 34, 26, 100 и 9, наведен недостатак потврда о бирачком праву за гласање ван бирачког места, што по мишљењу жалиоца, такође није разлог за поништење избора на бирачком месту. У том смислу наводи да Закон о локалним изборима не уређује гласање ван бирачког места, па се и ту на основу члана 58. истог закона сходно примењује члан 72а. Закона о избору народних посланика, из којег проистиче да повреда изборне процедуре постоји само онда када бирачки одбор убаци у гласачку кутију гласачки листић бирача који је гласао ван бирачког места а да у конкретном случају нема потписане потврде о бирачком праву, нити је законодавац игде предвидео да се гласање понавља ако у врећи за изборни материјал нису пронађене потврде о бирачком праву за гласање ван бирачког места. Сматра да то што у врећи за изборни материјал нема потписаних потврда о изборном праву не значи да је бирачки одбор неправилно спроводио процедуру прописану одредбом члана 72а. Закона о избору народних посланика код чињенице да у записнику о раду бирачког одбора нико није ставио примедбу на начин на који је спровођено гласање ван бирачког места. Жалилац такође сматра да је Градска изборна комисија пропустила да од чланова бирачког одбора узме изјаве о томе како су спроводили гласање ван бирачког места и где су одлагали потврде о бирачком праву за гласање ван бирачког места, као и да се обрати за правну помоћ Републичкој изборној комисији како би проверила да ли су потврде о бирачком праву за гласање ван бирачког места евентуално завршиле у врећи за одлагање материјала за парламентарне изборе, који су спроведени истовремено са локалним. Налази да је споран и начин на који је Градска изборна комисија проверавала садржај врећа са изборним материјалом, те није познато да ли је комисија донела одлуку о отпечаћивању врећа, да ли су те вреће комисијски отпечаћене и да ли су сви чланови Градске изборне комисије били позвани да присуствују том чину, а такав закулисни начин поступања ствара основану сумњу да су те потврде можда и постојале али су накнадно извађене. Жалилац даље указује да у сваком случају, сем чињенице да се у врећама за изборни материјал не налазе потврде о бирачком праву за гласање ван бирачког места, не постоји ни једна индиција да је гласање ван бирачког места спровођено на незаконит начин, а чак и да се утврди да су чланови бирачког одбора потврде о бирачком праву за гласање ван бирачког места уништили, уместо да их спакују у вреће за одлагање изборног материјала, та неправилност законом није предвиђена као разлог за понављање избора, нити је сама по себи могла да утиче на регуларност изборног процеса, односно таква неправилност би се могла квалификовати као неправилност из лакше групе, те је Градска изборна комисија морала да одбије и други приговор и призна изборне резултате. Жалилац сматра да је сходно наведеним разлозима, усвајањем два приговора бирача Б.Б. и доношењем одлуке да се поништи гласање за градске одборнике на свих 100 бирачких места у граду Шапцу, Градска изборна комисија у Шапцу повредила закон, те предлаже Управном суду да усвоји његову жалбу и поништи решење Градске изборне комисије у Шапцу којим су усвојени приговори бирача Б.Б., примљени под бројевима 106/20 и 107/20 и поништени локални избори на свим бирачким местима у граду Шапцу.

 

У одговору на жалбу који је достављен Управном суду са списима предмета дана 26.06.2020. године у 22,50 часова Изборна комисија града Шапца наводи да је поступајући по приговору Б.Б. поништила гласање на 100 бирачких места из разлога што на свим бирачким местима контролни лист није био попуњен и запечаћен у складу са правилима о раду бирачких одбора. Истиче да је чланом 16. тачка 4. Правила о раду бирачких одбора дефинисан редослед радњи код провере исправности гласачке кутије, тако што је у тачки 4. под редним бројем 3 прописано да се контролни листови за проверу исправности гласачке кутије попуњавају тако да их потписују сви чланови бирачког одбора и бирач који је први дошао на бирачко место, чиме потврђују да је гласачка кутија исправна и празна. Указује да је и на самом контролном листу, наведено да контролни лист морају потписати сви чланови бирачког одбора и бирач који је први дошао на бирачко место, као и да је у члану 54. правила прописано да се контролни лист за проверу исправности гласачке кутије ставља у посебан коверат који се печати. Напомиње да и Упутство за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине у члану 71. прописује да се контролни лист предаје запечаћен, односно да је прописима којима се уређује изборни процес јасно дефинисано на који начин се проверава исправност кутије и на који начин се поступа са контролним листићем након отварања гласачке кутије и достављања листића у изборном материјалу Комисији, односно радном телу. Изборна комисија указује да у жалби, А.А. упућује на примену члана 58. Закона о локалним изборима, који у том делу упућује на примену Закона о избору народних посланика, који у члану 67. став 1. прописује да бирачки одбор проверава гласачку кутију у присуству бирача који први дође на бирачко место. Резултат контроле уписује се у контролни лист, који потписују сви чланови бирачког одбора и бирач који је први дошао на бирачко место. Даље указује да жалилац из овог закључује да не постоји обавеза да контролни лист потпишу сви присутни чланови бирачког одбора, зато што то није експлицитно наведено, али да је овакав став жалиоца неприхватљив, из разлога што је чланом 15. Закона о локалним изборима јасно наведено да у свом раду изборна комисија сходно примењује упутства и друге акте Републичке изборне комисије, а акт Републичке изборне комисије који је у конкретном случају примењен су Правила о раду бирачких одбора. Наводи да је и Упутством за спровођење избора за народне посланике јасно наведено да се контролни лист предаје у запечаћеној коверти и да из наведених прописа, као и из саме напомене на контролном листу, произлази да контролни лист мора да буде потписан од стране свих присутних чланова бирачког одбора у моменту када је први бирач дошао да гласа, као и да контролни лист, након извршеног гласања мора да буде предат у запечаћеној коверти. У односу на наводе жалиоца којим је указао да наведени недостаци везани за контролни лист нису недостаци који су законом санкционисани кроз понављање избора јер члан 35. став 9. Закона о локалним изборима као разлог за поништај прописује само када у кутији није нађен контролни лист је апсолутно неприхватљив из разлога што би то значило да у кутији може да се налази и непопуњен (празан) контролни листић. Жалилац затим наводи да таква ситуација постоји на бирачком месту број 65 Орид, што је такође наведено као неправилност у приговору број 107/2020, а да убацити у гласачку кутију непопуњен или делимично попуњен контролни лист сасвим је исто као и да у гласачкој кутији уопште нема контролног листа. Закључује да су на бирачким местима од 1 до 64 и 66 до 100 контролни листови неисправни јер су потписани само од бирача и чланова сталног бирачког одбора (који су одређени по распореду предлагача у парламенту углавном СПС и СНС), а да остали чланови бирачког одбора потписом контролног листа нису потврдили исправност гласачке кутије, односно нису потврдили да је кутија била празна и исправна. На бирачком месту на Ориду број 65 у кутију је убачен празан контролни лист. И једна и друга ситуација, односно и делимично попуњен (потписан од само 3 члана сталног састава бирачког одбора, иако су бирачки одбори бројали преко 20 чланова) и празан контролни лист представљају исти пропуст као и да у кутији уопште нема контролног листа, која ситуација је чланом 35. став 9. Закона о локалним изборима санкционисана понављањем избора, те да се због тога не може прихватити став жалиоца да се ради о неправилности која представља лакшу групу повреда за које закон не предвиђа правне последице. Из наведеног закључују да контролни лист у гласачкој кутији мора да буде исправно попуњен, јер је само исправно попуњен контролни лист доказ исправности гласачке кутије, у тренутку када гласање почиње. Због неисправно попуњеног, односно на бирачком месту на Ориду непопуњеног гласачког листића, гласање на бирачким местима није започело на законом прописан начин, а та неправилност утиче на регуларност комплетног тока гласања на свим бирачким местима, те да је у вези са тим комисија усвојила приговор и поништила гласање, имајући у виду да је недостатак контролног листа разлог за поништај гласања на бирачком месту (члан 39. став 5. Закона о локалним изборима). Такође је указано да су сви контролни листови предати комисији у незапечаћеним ковертама, што је супротно члану 54. Правила о раду бирачких одбора и члану 71. Упутства за спровођење избора. У односу на део жалбе који се односи на приговор број 106/2020, изјављен из разлога што у процесу гласања нису поштовани прописи везани за гласање ван бирачког места, Комисија наводи да је поступајући по приговору извршила увид у комплетан изборни материјал. Налази да је непостојање потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места за сва лица која су гласала ван бирачког места, исто што и непостојање бирачког списка за лица која су гласала на бирачком месту, а да се без бирачког списка у који се потписују сва лица која гласају на бирачком месту и без потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места не може утврдити број лица која су гласала и која су то лица, односно да у ситуацији када не постоје потврде или број потврда, не одговара броју лица из записника за које је наведено да су гласала ван бирачког места, гласање на том бирачком месту није спроведено на законом прописан начин. Даље указује да жалилац губи из вида чињеницу да је заправо потврда о изборном праву ван бирачког места исправно попуњена и потписана од стране председника бирачког одбора и потписана од стране бирача једини доказ да је гласање лица ван бирачког места извршено у складу са законом и да без потврде за гласање ван бирачког места за локалне изборе, потписане од стране бирача и председника бирачког одбора, председник бирачког одбора није смео да убаци листић у гласачку кутију, нити да то лице заокружи у бирачком списку као да је гласало. Предлаже да се жалба одбије као неоснована.

 

Одлучујући о поднетој жалби на основу одредбе члана 54. став 1. и 3. Закона о локалним изборима (“Службени гласник РС”, бр. 129/07…68/20), Управни суд налази да је благовремена, допуштена и изјављена од овлашћеног лица, па је оценом навода жалбе, одговора на жалбу и списа ове изборне ствари, нашао да је жалба делимично основана.

 

Према стању у списима дана 21.06.2020. године одржани су избори за одборнике Скупштине града Шапца на 100 бирачких места. Дана 22.06.2020. године у 19,29 часова бирач Б.Б. поднео је Изборној комисији града Шапца приговор заведен под дел. бр. 106/2020 због утврђених неправилности на бирачким местима број: 56, 59, 61, 47, 63, 86, 16, 7, 55, 72, 38, 41, 64, 39, 49, 18, 37, 82, 36, 13, 76, 28, 34, 26, 100 и 9. У приговору је навео да су утврђене неправилности на наведеним бирачким местима у изборном процесу које се састоје у томе да на тим бирачким местима, гласање лица ван бирачког места није спроведено у складу са прописима, јер за та бирачка места недостају потписане потврде о изборном праву за гласање ван бирачког места, приговор подноси. У том смислу указао је на одредбе члана 32., 35. и 37. Правила о раду бирачких одбора из којих, по мишљењу подносиоца приговора, јасно произлази да се гласање лица ван бирачког места не може спровести без уредно попуњених и потписаних потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места, од стране председника бирачког одбора и бирача који гласа ван бирачког места. Сматра да је на наведеним бирачким местима гласање ван бирачког места спроведено супротно наведеним члановима Правила о раду бирачких одбора, чиме су учињене неправилности у процесу спровођења гласања лица која нису у стању да дођу на бирачко место, што се директно одразило на резултате гласања које је бирачки одбор утврдио на тим бирачким местима.

 

Исто лице је дана 22.06.2020. године у 19,30 часова изборној комисији града Шапца поднело и приговор дел. бр. 107/2020, због утврђених неправилности у изборном процесу из разлога што на свим бирачким местима од бирачког места број 1, до бирачког места 100, контролни лист није попуњен у складу са чланом 16. Правила о раду бирачких одбора на координираном спровођењу свих избора расписаних за 21.06.2020. године. Истакао је да су у конкретном случају на свим бирачким местима, контролни листови попуњени супротно наведеној одредби члана 16. тачка 4. Правила, тако што их је потписао бирач који је први дошао на бирачко место и само мањи број чланова бирачког одбора, односно да је на највећем броју бирачких места, контролни лист потписан од стране бирача и три члана бирачког одбора, а да остали чланови бирачког одбора нису потписали контролни лист и својим потписом на контролном листу нису потврдили исправност гласачке кутије. Подносилац приговора је сматрао да због чињенице да ни на једном бирачком месту од 1-100 исправност кутије није утврђена на законом прописан начин, односно да није утврђено да је кутија исправна и празна, да је гласање на свим бирачким местима незаконито.

 

Из ожалбеног решења произлази да је Градска изборна комисија града Шапца поступајући по наведеним приговорима, извршила увид у комплетан изборни материјал, са свих 100 бирачких места, који су председници бирачких одбора, након завршеног гласања, предали комисији по редоследу по ком је изборни материјал пакован, након пријема од бирачких одбора, па је констатовала следеће:

 

 1. На Бирачком месту бр. 23: Коверат са контролним листом није запечаћен; прегледан је контролни лист, потписао га је први бирач, председник бирачког одбора В.В. и два члана бирачког одбора (Г.Г. и Д.Д.); прегледом записника о раду бирачког одбора утврђено да је у моменту отварања бирачког места било присутно 28 чланова бирачког одбора.
 2. Бирачко место бр. 43: Коверат са контролним листом није запечаћен; прегледан је контролни лист, потписао га је први бирач, Ђ.Ђ., Е.Е. и Ж.Ж.; прегледом записника о раду бирачког одбора утврђено да је у моменту отварања бирачког места било присутно 29 чланова бирачког одбора;
 3. Бирачко место бр. 82: Коверат са контролним листом није запечаћен; прегледан је контролни лист, потписао га је први бирач и три члана бирачког одбора од присутна 42; у бирачком списку заокружено је 20 бирача као бирачи који су гласали ван бирачког места, а да за та лица не постоје потврде о изборном праву за гласање ван бирачког места, потписане од стране бирача који је гласао и председника бирачког одбора; у записнику о раду бирачког одбора није наведено да је 20 лица гласало ван бирачког места.
 4. Бирачко место бр. 66: Увидом уочени исти недостаци везани за контролни лист као и у претходним случајевима.
 5. Бирачко место бр. 4: Уочени исти недостаци везани за контролни лист као и у претходним случајевима.
 6. Бирачко место бр. 93: Коверат са контролним листом незапечаћен, потписан само З.З. од 25 чланова бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.
 7. Бирачко место бр. 25: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписала три члана бирачког одбора од 27 чланова бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.
 8. Бирачко место бр. 27: Контролни лист није у коверти, контролни лист потписала три члана бирачког одбора, од 33 чланова бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања (што потврђује и записник о примопредаји изборног материјала). 9. Бирачко место бр. 68: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписала три члана бирачког одбора од 21 члана бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.
 9. Бирачко место бр. 88: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписала три члана бирачког одбора, од 20 чланова бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.
 10. Бирачко место бр. 67: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписала три члана бирачког одбора од 27 чланова бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.
 11. Бирачко место бр. 34: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписала три члана бирачког одбора од 25 чланова бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.

Увидом у записник о раду бирачког одбора, комисија је констатовала да су, као лица која су гласала ван бирачког места наведена лица под редним бројевима: 179, 674, 679, 749, 854, 869, 880, 896, 993, 1024, 1030.

За бирача под редним бројем 179 у записнику о раду бирачког одбора, констатовано је да је гласао ван бирачког места. У изводу из бирачког списка, поред имена тог бирача, налази се и потпис. За лице под редним бројем 179, у изборном материјалу, не постоји потврда за гласање ван бирачког места, иако је у записнику о раду бирачког одбора наведено да је бирач гласао ван бирачког места;

За бирача под редним бројем 674 у записнику о раду бирачког одбора, констатовано је да је гласао ван бирачког места. У изводу из бирачког списка, бирач под редним бројем 674 није ни потписан ни заокружен, а потврда о изборном праву за гласање ван бирачког не постоји у изборном материјалу, иако је у записнику о раду бирачког одбора наведено да је бирач гласао ван бирачког места;

За бирача под редним бројем 679 у записнику о раду бирачког одбора, констатовано је да је гласао ван бирачког места. У изводу из бирачког списка, редни број 679 је заокружен, а пред имена бирача, под тим редним бројем, налази се и потпис. Потврда за гласање ван бирачког места не постоји, иако је у записнику о раду бирачког одбора наведено да је бирач, под тим редним бројем, гласао ван бирачког места;

За бирача под редним бројем 749 у записнику о раду бирачког одбора, констатовано је да је гласао ван бирачког места. У изводу из бирачког списка редни број 749 је заокружен, а пред имена бирача, под тим редним бројем, налази се и потпис. Потврда за гласање ван бирачког места не постоји, иако је у записнику о раду бирачког одбора наведено да је бирач, под тим редним бројем, гласао ван бирачког места;

За бирача под редним бројем 854 у записнику о раду бирачког одбора, констатовано је да је гласао ван бирачког места. У изводу из бирачког списка, редни број 854 је заокружен, а пред имена бирача, под тим редним бројем, налази се и потпис. Потврда за гласање ван бирачког места не постоји, иако је у записнику о раду бирачког одбора наведено да је бирач, под тим редним бројем гласао ван бирачког места;

За бирача под редним бројем 869 у записнику о раду бирачког одбора констатовано је да је гласао ван бирачког места. У изводу из бирачког списка није ни потписан ни заокружен, а потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места не постоји у изборном материјалу, иако је за то лице, у записнику о раду бирачког одбора наведено да је гласало ван бирачког места;

За бирача под редним бројем 880, у записнику о раду бирачког одбора констатовано је да је гласао ван бирачког места. У изводу из бирачког списка редни број 880 је заокружен, а пред имена бирача , под тим редним бројем, налази се и потпис. Потврда за гласање ван бирачког места не постоји, иако је у записнику о раду бирачког одбора наведено да је бирач, под тим редним бројем гласао ван бирачког места;

За бирача под редним бројем 896, у записнику о раду бирачког одбора констатовано је да је гласао ван бирачког места. У изводу из бирачког списка редни број 896 је заокружен, а пред имена бирача, под тим редним бројем, налази се и потпис. Потврда за гласање ван бирачког места не постоји, иако је у записнику о раду бирачког одбора наведено да је бирач, под тим редним бројем гласао ван бирачког места;

За бирача под редним бројем 993, у записнику о раду бирачког одбора констатовано је да је гласао ван бирачког места. У изводу из бирачког списка редни број 993 је заокружен, а пред имена бирача , под тим редним бројем, налази се и потпис. Потврда за гласање ван бирачког места не постоји, иако је у записнику о раду бирачког одбора наведено да је бирач, под тим редним бројем гласао ван бирачког места;

За бирача под редним бројем 1024, у записнику о раду бирачког одбора констатовано је да је гласао ван бирачког места. У изводу из бирачког списка редни број 1024 је заокружен, а пред имена бирача , под тим редним бројем, налази се и потпис. Потврда за гласање ван бирачког места не постоји, иако је у записнику о раду бирачког одбора наведено да је бирач, под тим редним бројем гласао ван бирачког места.

За бирача под редним бројем 1030, у записнику о раду бирачког одбора констатовано је да је гласао ван бирачког места. У изводу из бирачког списка редни број 1030 је заокружен, а пред имена бирача , под тим редним бројем, налази се и потпис. Потврда за гласање ван бирачког места не постоји, иако је у записнику о раду бирачког одбора наведено да је бирач, под тим редним бројем гласао ван бирачког места.

 1. Бирачко место бр. 19: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 24 члана бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.
 2. Бирачко место бр. 96: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 24 члана бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.
 3. Бирачко место бр.60: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 24 члана бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.
 4. Бирачко место бр. 2: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 9 чланова бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.
 5. Бирачко место бр. 89: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 18 чланова бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.
 6. Бирачко место бр. 30: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 25 чланова бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.
 7. Бирачко место бр.18: Коверат са контролним листом незапечаћен, нема под којим је редним бројем први бирач уписан, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 25 чланова бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.
 8. Бирачко место бр. 3: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 26 чланова бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.
 9. Бирачко место бр. 57: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 25 чланова бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.
 10. Бирачко место бр. 85: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 23 члана бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.
 11. Бирачко место бр. 9: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 15 чланова бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.
 12. Бирачко место бр. 83: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 40 чланова бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.
 13. Бирачко место бр. 47: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 24 члана бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања. У записнику о раду бирачког одбора констатовано је да су ван бирачког места гласала лица под редним бројем 42,35,127,129,143,154,164,233. Увидом у бирачки списак, констатовано је да су наведени редни бројеви заокружени у бирачком списку, и да не постоје потписи бирача под тим редним бројевима. У изборном материјалу не налазе се попуњене и потписане потврде о бирачком праву за гласање ван бирачког места, за локалне изборе.
 14. Бирачко место бр. 94: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 23 члана бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.
 15. Бирачко место бр. 11: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 27 чланова бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.
 16. Бирачко место бр. 46: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 22 члана бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.
 17. Бирачко место бр. 32: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 27 чланова бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.
 18. Бирачко место бр. 92: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 21 члана бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.
 19. Бирачко место бр. 79: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 19 чланова бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.
 20. Бирачко место бр. 39: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 9 чланова бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања. У записнику о раду бирачког одбора наведено је да су ван бирачког места гласала лица под редним бројем 73,133 и 604. У бирачком списку под редним бројем 73 бирач није потписан нити је заокружен редни број; У бирачком списку под редним бројем 133 бирач није потписан а заокружен је редни број; У бирачком списку под редним бројем 604 бирач није потписан, а редни број је заокружен. За лица за која је у записнику о раду бирачког одбора наведено да су гласала ван бирачког места не постоје потврде о гласању ван бирачког места.
 21. Бирачко место бр. 24: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 25 чланова бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.
 22. Бирачко место бр. 65: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 2 члана бирачког одбора од 17 чланова бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања. Контролни лист није попуњен.
 23. Бирачко место бр. 70: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 14 чланова бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.
 24. Бирачко место бр. 98: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 19 чланова бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.
 25. Бирачко место бр. 15: Коверат са контролним листом запечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 27 чланова бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.
 26. Бирачко место бр. 37: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 31 члана бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.У записнику о раду бирачког одбора констатовано је да су ван бирачког места гласали бирачи уписани у извод из бирачког списка под редним бројем:121,252,418,428,434,471,472 и 591. У изводу из бирачког списка, наведени редни бројеви су заокружени, а пред имена бирача, под тим редним бројевима, налазе се и нечији потписи. Потврде за гласање ван бирачког места не постоје, иако је у записнику о раду бирачког одбора наведено да су бирачи уписани под тим редним бројевима гласали ван бирачког места.
 27. Бирачко место бр. 51: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 28 чланова бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.
 28. Бирачко место бр. 6: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 22 члана бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.
 29. Бирачко место бр. 91: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 12 чланова бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.
 30. Бирачко место бр. 33: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 28 чланова бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.
 31. Бирачко место бр.78: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 24 члана бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.
 32. Бирачко место бр. 95: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 17 чланова бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.
 33. Бирачко место бр. 86: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 20 чланова бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања. Увидом у записник о раду бирачког одбора наведено је да је ван бирачког места гласало 11 бирача.

Увидом у бирачки списак, у поступку по приговору, утврђено је:

-У бирачком списку под редним бројем 14 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 19 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 20 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 42 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 63 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 64 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 65 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 103 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 126 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 140 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 146 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 148 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 172 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 224 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 225 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 226 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 245 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 255 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 268 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 269 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 278 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 279 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 282 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 288 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 314 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 326 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 363 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 380 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 395 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 415 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 432 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 460 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 470 бирач је заокружен, није потписан

За ово бирачко место не постоји ниједна потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места, иако је у записнику о раду бирачког одбора наведено да је ван бирачког места гласало 11 бирача, због чега се не може утврдити који су то бирачи, да ли се тих 11 бирача налази међу наведеним.

 1. Бирачко место бр. 1:Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 27 чланова бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.
 2. Бирачко место бр. 42: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 22 члана бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.
 3. Бирачко место бр. 59: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист није попуњен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 28 чланова бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања. Извршен је увид у потврду за гласање ван бирачког места за бирача И.И. и констатовано је да бирач није потписала потврду о изборном праву за гласање ван бирачког места. Увидом у извод из бирачког списка констатовано је да је бирач под редним бројем 434 заокружен и потписан и да је за истог бирача, потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места потписана.
 4. Бирачко место бр. 53: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 26 чланова бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.
 5. Бирачко место 48: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 25 чланова бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.
 6. Бирачко место 74: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 19 чланова бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.
 7. Бирачко место 44: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 28 чланова бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.
 8. Бирачко место 17: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 15 чланова бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.
 9. Бирачко место 21: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 26 чланова бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.
 10. Бирачко место 41: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 31 члана бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.

У записнику о раду бирачког одбора наведено је да је ван бирачког места гласало 13 лица. У бирачки списак уписано је да је “комисија” излазила на 18 места и то:

-У бирачком списку од редним бројем 83 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку од редним бројем 84 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку од редним бројем 119 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку од редним бројем 331 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку од редним бројем 355 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку од редним бројем 487 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку од редним бројем 513 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку од редним бројем 642 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку од редним бројем 651 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку од редним бројем 694 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку од редним бројем 817 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку од редним бројем 870 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку од редним бројем 975 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку од редним бројем 1111 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку од редним бројем 1127 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку од редним бројем 1234 бирач је заокружен, није потписан

 

За лица која су у бирачком списку уписана под напред наведеним бројевима нема потврда о гласању ван бирачког места за локалне изборе.

 1. Бирачко место бр. 16: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 25 чланова бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.

У записнику о раду бирачког одбора, наведено је да су ван бирачког места гласали бирачи под редним бројевима:

27.138,209,326,333,334,350,718,845,815,892,1020,1048,1119,1200,1201,1218,1533,1535.

-У бирачком списку под редним бројем 27 бирач је заокружен и стављен је нечији потпис а наведено је да је гласао ван бирачког места

-У бирачком списку од редним бројем 138 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку од редним бројем 209 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку од редним бројем 326 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку од редним бројем 333 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку од редним бројем 334 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку од редним бројем 350 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку од редним бројем 718 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку од редним бројем 845 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку од редним бројем 851 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку од редним бројем 892 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку од редним бројем 1020 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку од редним бројем 1048 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку од редним бројем 1119 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку од редним бројем 1200 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку од редним бројем 1201 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку од редним бројем 1218 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку од редним бројем 1533 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку од редним бројем 1535 бирач је заокружен, није потписан

За лица за која је у записнику о раду бирачког одбора наведено да су гласала ван бирачког места нема потписаних потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места за локалне изборе.

 1. Бирачко место бр. 90: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 20 чланова бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.
 2. Бирачко место бр. 45: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 21 члана бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.
 3. Бирачко место бр. 72: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 24 члана бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања. У записнику о раду бирачког одбора наведено је да је ван бирачког места гласало 15 бирача. Увидом у бирачки списак утврђено је да је без потписа заокружено 13 бирача и то:

-У бирачком списку под редним бројем 10 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 33 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 50 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 52 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 235 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 236 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 237 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 243 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 244 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 275 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 284 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 291 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 316 бирач је заокружен, није потписан

За наведена лица у бирачком списку нема потврда о гласању ван бирачког места за локалне изборе.

 1. Бирачко место бр. 55: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 23 члана бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања. Увидом у изборни материјал утврђено је да недостају две Потврде о гласању ван бирачког места (има за 10 лица а у записнику је наведено да је 12 лица гласало ван бирачког места)
 2. Бирачко место бр. 5: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 21 члана бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања, контролни лист у погрешној коверти (розе уместо у плавој).
 3. Бирачко место бр. 58: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 20 чланова бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.
 4. Бирачко место бр. 71: Коверат са контолним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 9 чланова бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.
 5. Бирачко место бр. 40: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора. Број пристуних чланова у моменту отварања бирачког места није утврђен, јер недостаје део записника у који се евидентирају чланови присутни у моменту отварања бирачког места.
 6. Бирачко место бр. 20: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 4 члана бирачког одбора од 17 чланова бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.
 7. Бирачко место бр. 52: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 24 члана бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.
 8. Бирачко место бр. 49: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 24 члана бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања. У записнику о раду бирачког одбора наведено је да су ван бирачког места гласали бирачи под редним бројевима: 25, 74, 90, 111, 114, 123, 134, 143, 156, 161, 191, 274, 306, 380, 392, 488, 541, 544, 562, 595, 600, 613, 619, 637, 670.

-У бирачком списку под редним бројем 25 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 74 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 90 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 111 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 114 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 123 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 134 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 143 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 156 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 161 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 191 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 274 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 306 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 380 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 392 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 488 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 541 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 544 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 562 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 595 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 600 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 613 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 619 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 637 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 670 бирач је заокружен, није потписан

За наведена лица нема потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места на локалним изборима.

 1. Бирачко место бр. 80: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 28 чланова бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.
 2. Бирачко место бр. 61: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 21 члана бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања. У Записнику о раду бирачког одобра није наведено која су лица гласала ван бирачког места већ само број од 16 лица а Потврде за гласање ван бирачког места су непопуњене, односно налазе се само обрасци.

-У бирачком списку под редним бројем 69 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 112 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 186 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 209 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 334 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 338 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 354 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 355 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 377 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 501 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 574 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 608 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 609 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 647 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 683 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 821 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 878 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 884 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 1021 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 1022 бирач је заокружен, није потписан

За наведена лица у бирачком списку нема потврда о гласању ван бирачког места за локалне изборе. У бирачком списку заокружено, без потписа, 21 лице а у Записнику о раду бирачког одбора стоји да је 16 лица гласало ван бирачког места.

 1. Бирачко место бр. 87: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 16 чланова бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.
 2. Бирачко место бр. 73: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 25 чланова бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.
 3. Бирачко место бр. 84: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 22 члана бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.
 4. Бирачко место бр. 22: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 27 чланова бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.
 5. Бирачко место бр. 56: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 21 члана бирачког одбора од 21 члана бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања. У бирачком списку под редним бројем 280 бирач је заокружен да је гласао ван бирачког места, док је увидом утврђено да је потврда о гласању ван бирачког места непотписана од стране председника бирачког одбора.
 6. Бирачко место бр 36: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 32 члана бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања. У записнику о раду бирачког одбора констатовано је гласање ван бирачког места.

-У бирачком списку под редним бројем 14 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 59 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 83 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 209 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 314 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 444 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 604 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 612 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 627 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 645 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 695 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 835 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 836 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 842 бирач је заокружен није потписан

За лица која су гласала ван бирачког места нема потврда о гласању ван бирачког места за локалне изборе.

 1. Бирачко место бр 10: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 27 чланова бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.
 2. Бирачко место бр 9: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 22 члана бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања. У записнику о раду бирачког одбора наведено је да је ван бирачког места гласало је 10 лица и то као 10 немоћних и старих лица, а приложено је 7 Потврда о гласању ван бирачког места. Недостају 3 потврде. Увидом у бирачки псисак не може се утврдити која су још лица гласала ван бирачког места.
 3. Бирачко место бр 75: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 24 члана бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.
 4. Бирачко место бр 12: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 25 чланова бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.
 5. Бирачко место бр 100: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 20 чланова бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања. За 12 лица гласалих ван бирачког места Потврде о гласању ван бирачког места, од којих је једна непотписана од стране председника бирачког одбора.
 6. Бирачко место бр 7: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 25 чланова бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања. У записнику о раду бирачког одбора констатовано је гласање ван бирачког места.

-У бирачком списку под редним бројем 121 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 402 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 596 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 744 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 983 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 997 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 1066 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 1228 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 1428 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 1564 бирач је заокружен није потписан

За лица која су гласала ван бирачког места нема потврда о бирачком праву за гласање ван бирачког места.

 1. Бирачко место бр 97: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 21 члана бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.
 2. Бирачко место бр 64: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 16 чланова бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања. У записнику о раду бирачког одбора констатовано је гласање ван бирачког места.

-У бирачком списку под редним бројем 64 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 84 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 145 бирач је заокружен, потписан

-У бирачком списку под редним бројем 181 бирач је заокружен, потписан

-У бирачком списку под редним бројем 211 бирач је заокружен, потписан

-У бирачком списку под редним бројем 245 бирач је заокружен, потписан

-У бирачком списку под редним бројем 287 бирач је заокружен, потписан

-У бирачком списку под редним бројем 711 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 759 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 760 бирач је заокружен, потписан

-У бирачком списку под редним бројем 959 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 1077 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 1088 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 1176 бирач је заокружен, потписан

-У бирачком списку под редним бројем 1541 бирач је заокружен, потписан

-У бирачком списку под редним бројем 1681 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 1686 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 1273 бирач је заокруже, потписан

-У бирачком списку под редним бројем 1341 бирач је заокружен, потписан

За лица која су гласала ван бирачког места нема потврда о гласању ван бирачког места за локалне изборе.

 1. Бирачко место бр 28: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 23 члана бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања. У записнику о раду бирачког одбора констатовано је гласање ван бирачког места за 17 лица.

-У бирачком списку под редним бројем 93 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 125 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 247 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 251 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 297 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 335 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 409 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 976 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 1215 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 1220 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 1543 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 1596 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 1613 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 1627 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 1796 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 1912 бирач је заокружен није потписан

У записнику о раду бирачког одбора наведено је да је ван бирачког места гласало 17 лица, а у бирачком списку је заокружено а непотписано 16 лица. За сва лица која су гласала ван бирачког места нема потврда о гласању ван бирачког места за локалне изборе.

 1. Бирачко место бр. 13: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 31 члана бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања. У записнику о раду бирачког одбора наведено да је 4 лица гласало ван бирачког места.

У бирачком списку под редним бројем 578 се води Ј.Ј., а према потврди о гласању ван бирачког места гласала је К.К.. У бирачком списку под редним бројем 1172 бирач је заокружен, није потписан. У бирачком списку под редним бројем 1263 бирач је заокружен, није потписан. У записнику је наведено да су ван бирачког места гласала 4 лица, а предате су три потврде.

 1. Бирачко место бр. 8: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 6 чланова бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.
 2. Бирачко место бр. 50: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 31 члана бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.
 3. Бирачко место бр. 31: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 26 чланова бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.
 4. Бирачко место бр. 99: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 22 члана бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.
 5. Бирачко место бр. 81: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 6 чланова бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.
 6. Бирачко место бр. 77: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 26 чланова бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.
 7. Бирачко место бр. 54: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 27 чланова бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.
 8. Бирачко место бр. 26: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 27 члана бирачког одбора од 29 чланова бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања. У записнику о раду бирачког одбора констатовано је гласање ван бирачког места

-У бирачком списку под редним бројем 116 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 245 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 310 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 319 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 328 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 587 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 617 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 1247 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 1299 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 1313 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 1393 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 1853 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 1599 бирач је заокружен није потписан

За лица која су гласала ван бирачког места недостају потврде о бирачком праву за гласање ван бирачког места.

 1. Бирачко место бр. 29: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 26 чланова бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.
 2. Бирачко место бр. 35: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 31 члана бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.
 3. Бирачко место бр. 76: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 27 чланова бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања. У записнику о раду бирачког одбора констатовано је гласање ван бирачког места

-У бирачком списку под редним бројем 30 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 42 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 73 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 128 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 211 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 246 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 224 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 481 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 263 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 323 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 324 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 384 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 386 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 422 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 463 бирач је заокружен није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 479 бирач је заокружен није потписан

За лица која су гласала ван бирачког места нема потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места, осим за лица под редним бројевима: 128, 211, 246, 481.

 1. Бирачко место бр. 62: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 19 чланова бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.
 2. Бирачко место бр. 38: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 33 члана бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања. У записнику о раду бирачког одбора констатовано је гласање ван бирачког места. Бирач Л.Л. уписана и у бирачки списак и на Потврду о гласању ван бирачког места различитим рукописом (гласала и на бирачком месту и ван бирачког места).

-У бирачком списку под редним бројем 38 бирач је заокружен и потисан

-У бирачком списку под редним бројем 39 бирај је потписан у бирачки списак и на Потврду о гласању ван бирачког места разлитичим рукописом

-У бирачком списку под редним бројем 62 бирач је потписан у бирачки списак и на Потврду о гласању ван бирачког места различитим рукописом

-У бирачком списку под редним бројем 133 бирач је заокружен и потписан

-У бирачком списку под редним бројем 152 бирач је потписан у бирачки списак и на Потврду о галсању ван бирачког места различитим рукописом

-У бирачком списку под редним бројем 241 бирач је потписан у бирачки списак и на Потврду о гласању ван бирачког места различитим рукописом

-У бирачком списку под редним бројем 255 бирач је потписан у бирачки списак и на Потврду о гласању ван бирачког места различитим рукописом

-У бирачком списку под редним бројем 325 бирач је потписан у бирачки списак и на Потврду о гласању ван бирачког места различитим рукописом

– У бирачком списку под редним бројем 326 бирач је потписан у бирачки списак и на Потврду о гласању ван бирачког места различитим рукописом

У бирачком списку под редним бројем 397 бирач је потписан у бирачки списак и на Потврду о гласању ван бирачког места различитим рукописом

– У бирачком списку под редним бројем 404 бирач је потписан у бирачки списак и на Потврду о гласању ван бирачког места различитим рукописом

– У бирачком списку под редним бројем 613 бирач је потписан у бирачки списак и на Потврду о гласању ван бирачког места различитим рукописом

– У бирачком списку под редним бројем 615 бирач је потписан у бирачки списак и на Потврду о гласању ван бирачког места различитим рукописом

– У бирачком списку под редним бројем 653 бирач је потписан у бирачки списак и на Потврду о гласању ван бирачког места различитим рукописом

-У бирачком списку под редним бројем 701 бирач је заокружен и потписан

-У бирачком списку под редним бројем 790 бирач је заокружен и потписан

-У бирачком списку под редним бројем 791 бирач је заокружен и потписан

-У бирачком списку под редним бројем 811 бирач је заокружен и потписан

За лица у бирачком списку под редним бројевима: 38, 133, 701, 790, 791, 811 нема потврда о гласању ван бирачког места за локалне изборе.

 1. Бирачко место бр. 63: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 3 члана бирачког одбора од 23 члана бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања. У записнику о раду бирачког одбора констатовано је гласање ван бирачког места.

-У бирачком списку под редним бројем 5 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 41 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 50 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 86 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 292 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 346 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 366 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 395 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 516 бирач је заокружен, није потписан

-У бирачком списку под редним бројем 619 бирач је заокружен, није потписан

За лица која су гласала ван бирачког места нема потврда о гласању ван бирачког места за локлане изборе. У записнику о раду бирачког одбора констатовано је да је ван бирачког места гласало 7 лица. У бирачком списку заокружено је без потписа 10 бирача.

 1. Бирачко место бр. 14: Коверат са контролним листом незапечаћен, контролни лист потписао први бирач и 6 чланова бирачког одбора од 26 чланова бирачког одбора присутних у моменту отпочињања гласања.

Изборна комисија наводи да су приликом одлучивања по приговорима на утврђено чињенично стање, примењена Правила о раду бирачких одбора (на чију примену упућује члан 15. Закона о локалним изборима), где је у члановима од 31. до 37. прописана процедура гласања за лица која нису у стању да дођу на бирачко место (гласање ван бирачког места). Комисија сматра да из наведених чланова произлази да се гласање ван бирачког места не може спровести без потврде о изборном праву за гласање ван бирачког места. За лица за која постоје услови за гласање ван бирачког места попуњава се Потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места (образац 015 ИК 12-20) која доказује да је бирач који гласа ван бирачког места уписан у бирачки списак, под одређеним бројем, на одређено бирачко место, што потврђује својим потписом председник бирачког одбора. Потврду, бирач потписује након извршеног гласања. По извршеном гласању, повереници бирачког одбора коверат са гласачким листићем стављају у посебан службени коверат, на коме исписују врсту избора, заједно са одговарајућом потписаном потврдом о изборном праву за гласање ван бирачког места за ту врсту избора. Повереници бирачког одбора пре одласка од бирача, обавезно морају да провере да ли је бирач потписао све потврде о изборном праву за гласање ван бирачког места. По повратку на бирачко место повереници бирачког одбора предају службене коверте председнику бирачког одбора, који их отвара и проверава да ли се у њима налазе потврде о изборном праву за гласање ван бирачког места и да ли су потписане од стране бирача. Тек пошто се утврди да се у службеном коверту налази потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места и да је потписана од стране бирача заокружује се редни број под којим је тај бирач уписан у извод из бирачког списка, а председник бирачког одбора отвара запечаћени посебни коверат и из њега вади гласачки листић и убацује га у гласачку кутију. Ако потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места недостаје или није потписана, сматра се да бирач није гласао, због чега председник бирачког одбора не сме да отвори запечаћени посебан коверат са гласачким листићем, већ се тако запечаћен коверат после гласања, предаје ГИК-у у коверти са неупотребљеним гласачким листићима. О наведеном се уноси напомена у записник о раду бирачког одбора, као догађај од значаја за гласање. Даље наводи да је одредбом члана 16. тачка 4. Правила о раду бирачког одбора дефинисан редослед радњи код провере исправности гласачке кутије, тако што је у тачки 4. под редним бројем 3. прописано да се контролни листови за проверу исправности гласачке кутије попуњавају тако да их потписују сви чланови бирачког одбора и бирач који је први дошао на бирачко место, чиме потврђују да је гласачка кутија исправна и празна. Указује такође да је и на самом обрасцу контролног листа наведено да контролни лист морају попунити сви чланови бирачког одбора и бирач који је први дошао на бирачко место. Изборна комисија даље указује да је Упутством за спровођење избора за народне посланике Народне Скупштине расписаних за 21.06.2020. године, у члану 54. прописано да се контролни лист за проверу исправности гласачке кутије ставља у посебан коверат који се печати. На основу утврђеног чињеничног стања, увидом у изборни материјал, за бирачка места наведена у приговору број 106/2020 и 107/2020, а применом наведених прописа Комисија је утврдила да су приговори основани, као и да су на свим бирачким местима бр. 1 до 100 учињени пропусти везани за контролне листиће, који су за свако појединачно бирачко место детаљно наведени у записнику са седнице на којој је одлучивано по приговору бр. 107/2020, што је разлог да се избори на тим бирачким местима пониште. Комисија такође наводи да је разматрајући приговор бр. 106/2020 утврдила да на бирачким местима наведеним у овом приговору постоје пропусти на које се у приговору указује, а који су такође детаљно описани у записнику и односе се на гласање ван бирачког места, што је поред чињенице да и на овим бирачким местима контролни листови нису попуњени ни запечаћени у складу са прописима, још један, додатни разлог за поништај избора на наведеним бирачким местима, те је сходно наведеном, одлучила као у диспозитиву ожалбеног решења.

 

Одредбом члана 67. Закона о избору народних посланика (“Службени гласник РС”, бр.35/00…68/20) који се примењују сходно одредби члана 58. Закона о локалним изборима у ставу првом прописано је да бирачки одбор проверава гласачку кутију у присуству бирача који први дође на бирачко место. Резултат контроле уписује се на контролни лист, који потписују чланови бирачког одбора и бирач који је први дошао на бирачко место. Ставом другим прописано је да се у гласачку кутију убацује контролни лист, а затим се она у присуству првог бирача печати, што се уноси у записник о раду бирачког одбора, а ставом трећим да по отварању гласачке кутије, најпре се проверава да ли у њој постоји контролни лист. Ако у гласачкој кутији нема контролног листа, бирачки одбор се распушта и именује се нови, а гласање на том бирачком месту се понавља. Ставом четвртим прописано је да образац контролног листа и начин печаћења гласачке кутије прописује Републичка изборна комисија.

 

Одредбом члана 72а истог закона у ставу првом прописано је да бирач који није у могућности да гласа на бирачком месту (немоћно или спречено лице) може, најкасније до 11 часова на дан гласања, обавестити бирачки одбор о томе да жели да гласа. Ставом другим прописано је да три члана бирачког одбора у проширеном саставу бирачког одбора који су представници подносилаца три различите изборне листе које одреди бирачки одбор, одлазе код таквог бирача, утврђују његов идентитет и предају му службену коверту, оверени гласачки листић, збирну изборну листу, потврду о бирачком праву и посебан коверат за попуњени гласачки листић, упознају га са начином гласања, па напуштају просторију у којој бирач гласа. Према ставу три пошто гласа, бирач потписује потврду о бирачком праву, пресавија гласачки листић и ставља га у посебан коверат који присутни чланови бирачког одбора пред њим печате жигом на печатном воску, после чега стављају у службени коверат потписану потврду о бирачком праву и посебан коверат у коме се налази гласачки листић, а ставом четири да по повратку на бирачко место, чланови бирачког одбора одмах предају осталим члановима бирачког одбора службени коверат, који бирачки одбор отвара, на основу потписане потврде о бирачком праву, заокружује редни број под којим је бирач уписан у извод из бирачког списка и на крају отвара запечаћени коверат из кога вади пресавијени гласачки листић и тако га убацује у гласачку кутију да се не види за кога је бирач гласао. Ставом петим прописано је да ако у службеном коверту нема потписане потврде о бирачком праву, сматра се да бирач није гласао.

 

Одредбом члана 33. став 3. Закона о локалним изборима прописано је да се начин гласања ван бирачког места, као и број бирача који су гласали на тај начин уноси у записник о раду бирачког одбора.

 

Одредбом члана 35. став 1. истог закона прописано је да по завршеном гласању бирачки одбор приступа утврђивању резултата на бирачком месту. Одредбом става 9. истог члана прописано је да када се утврди да је број гласачких листића већи од броја бирача који су гласали, или у гласачкој кутији није нађен контролни листић, бирачки одбор се распушта и именује нови, а гласање на том бирачком месту се понавља .

 

 

Одредбом члана 36. став 1. наведеног закона прописано је да бирачки одбор, по утврђивању резултата гласања, у записнику о свом раду уноси: број примљених гласачких листића, број неупотребљених гласачких листића, број неважећих гласачких листића, број важећих гласачких листића; број гласова датих за сваку изборну листу; број бирача према изводу из бирачког списка и број гласача који су гласали. Одредбом става 2. истог члана прописано је да се у записник о раду бирачког одбора уносе и примедбе и мишљења чланова бирачког одбора, подносилаца изборних листа и заједничких представника подносилаца изборних листа, као и све друге чињенице од значаја за гласање. Ставом 3. истог члана закона прописано је да записник о раду бирачког одбора потписују сви чланови бирачког одбора.

 

Одредбом члана 39. став 1. закона прописано је да по пријему изборног материјала са бирачких места изборна комисија, у року од 24 часа од затварања бирачког места утврђује: укупан број бирача уписаних у бирачки списак; број бирача који су гласали на бирачким местима; број бирача који су гласали ван бирачког места; укупан број примљених гласачких листића; укупан број неважећих гласачких листића; укупан број важећих гласачких листића и број гласова датих за сваку изборну листу.

Одредбом члана 16. став 4. тачка 3. Правила о раду бирачких одбора на координираном спровођењу свих избора расписаних за 21. јун 2020. године (“Сл. гласник РС” бр.77/20) прописано је да се попуњавају контролни листови за проверу исправности гласачке кутије, које потписују сви чланови бирачког одбора и бирач који је први дошао на бирачко место.

 

Одредбом члана 32. став 4. Правила, прописано је да пошто утврди да су испуњени услови за спровођење гласања ван бирачком места у складу са ставом 1. и 3. овог члана, бирачки одбор попуњава обрасце потврда о изборном праву за све бираче који треба да гласају ван бирачког места, које потписује председник бирачког одобра. Према ставу 7. истог члана правила пре одласка код бирача, бирачки одбор мора да обезбеди да се бирачу понесе онолико потврда о изборном праву на колико избора тај бирач има право да гласа. Није дозвољено да бирач потпише само једну потврду о изборном праву за гласање ван бирачког места, уколико треба да гласа и на парламентарним и на локалним изборима.

 

Одредбом члана 34. Правила, прописано је да повереници бирачког одбора одлазе код бирача, врше проверу УВ лампом да ли је бирач већ гласао и утврђују његов идентитет на начин утврђен чланом 20. ових правила. Потом повереници бирачког одбора предају: гласачке листиће, збирне изборне листе, потврде о изборном праву за гласање ван бирачког места (за парламентарне изборе Образац НПРС-10/20, а за покрајинске и локалне изборе образац који прописију Покрајинска изборна комисија Аутономне покрајине Војводине и локалне изборне комисије) и коверте за све изборе посебно у које ће бирач одвојено ставити попуњене гласачке листиће. Приликом предаје материјала из става 2. овог члана, повереници бирачког одбора треба да на ковертама напишу врсту избора, како би бирач знао у коју коверту да стави који гласачки листић. Након тога, повереници бирачког одбора специјалним спрејом обележавају прст бирача, на начин утврђен чланом 26. ових правила.

 

Одредбом члана 35. Правила, прописано је да пре него што напусте просторију у којој бирач треба да гласа, повереници бирачког одбора упознају бирача с начином гласања и напомињу му да, пошто гласа, треба да поступи на начин описан у ст. 3. и 4. овог члана. Пошто упознају бирача с начином гласања и поступањем након гласања, повереници бирачког одбора напуштају просторију у којој бирач гласа. Пошто гласа, бирач потписује све потврде о свом изборном праву за гласање ван изборног места. Бирач, потом, ставља попуњени и пресавијени гласачки листић, за сваке изборе у посебан коверат, који повереници бирачког одбора пред њим печате. Повереници бирачког одбора затим, коверат са гласачким листићем стављају у посебан службени коверат, на коме исписују врсту избора, заједно са одговарајућом потписаном потврдом о изборном праву за гласање ван бирачког места за ту врсту избора. Повереници бирачког одбора, пре одласка од бирача, обавезно морају да провере да ли је бирач потписао све потврде о изборном праву за гласање ван изборног места.

 

Одредбом члана 36. Правила прописано је да по повратку на бирачко место, повереници бирачког одбора треба да председника бирачког одбора обавесте о томе да ли је неки бирач ван бирачког места (слепо лице, лице са другим видовима инвалидитета или неписмено лице) гласао уз помоћ помагача.

 

Одредбом члана 37. Правила прописано је да: (1) одмах по повратку на бирачко место, повереници бирачког одбора предају службене коверте председнику бирачког одбора, који их отвара и проверава да ли се у њима налазе потврде о изборном праву за гласање ван бирачког места и да ли су потписане од стране бирача. (2) Тек пошто се утврди да се у службеном коверту налази потвда о изборном праву за гласање ван бирачког места и да је потписана од стране бирача, заокружује се редни број под којим је тај бирач уписан у извод из бирачког списка, а председник бирачког одбора отвара запечаћени посебан коверат и из њега вади гласачки листић и убацује га у гласачку кутију. (3). Ако потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места недостаје или није потписана, сматра да се бирач није гласао, због чега председник бирачког одбора не сме да отвори запечаћени посебан коверат са гласачким листићем, већ се тако запечаћен коверат после гласања предаје радном телу у коверти са неупотребљеним гласачким листићима. О наведеном се уноси напомена у Записник о раду бирачког одбора, као догађај од значаја за гласање. (4.) Бирачки одбор уноси у Записник о раду бирачког одбора: 1) укупан број бирача који су гласали ван бирачког места; 2) колико је од тог броја гласало лица која нису могла да дођу на бирачко место из здравствених разлога, колико лица са инвалидитетом и колико немоћних старих лица; 3) под којим редним бројевима су ти бирачи уписани у извод из бирачког списка. (5) Приликом предаје изборног материјала после гласања, бирачки одбор, уз остали изборни материјал, радном телу предаје све потврде о изборном праву бирача који су гласали ван бирачког места (и потписане и евентуално непотписане), у посебном коверту. (6) Бирачки одбор поступак по повратку на бирачко место понавља онолико пута колико има избора који се спроводе на том бирачком месту.

Код оваквог чињеничног и правног стања ове изборне ствари, према оцени Управног суда, не може се прихватити закључивање из образложења ожалбеног решења да су на свим бирачким местима од 1-100 учињени пропусти који се односе на контролне листиће, а који су разлог да се избори на тим бирачким местима пониште. Ово из разлога што неправилности на које се указује приговором бирача Б.Б. број 107/2020, а због којих је тражено да се поништи гласање на свим бирачким местима зато што контролни лист за проверу исправности гласачке кутије нису потписали сви чланови бирачког одбора, већ је контролни лист потписао први бирач и неколико чланова бирачког одбора, као и због тога што је контролни лист са бирачких места предат комисији у незапечаћеним ковертама, спадају у групу неправилности за које наведеним изборним прописима није предвиђена последица обавезног поништавања гласања односно понављања гласања на бирачком месту на коме су утврђене неправилности те врсте, већ те неправилности спадају у групу таквих неправилности које остављају могућност за оцену да ли могу довести до одлуке да гласање на тим бирачким местима треба поновити. У конкретном случају из списа и то записника о раду бирачких одбора на 73 бирачка места ближе означена у диспозитиву ове пресуде, произлази да су у време попуњавања и убацивања контролног листа у гласачку кутију били присутни сви чланови бирачког одбора и да се у записницима констатује да се контролни лист налази у гласачкој кутији, при чему у истим записницима нема унетих примедби чланова бирачког одбора, које се односе на повреду исправности гласачке кутије. Због тога наведени пропусти бирачких одбора на које се указује приговором Б.Б. број 107/2020, по оцени суда, не представљају такву повреду закона услед које би требало поништити изборе и поновити гласање на наведеним бирачким местима.

 

Међутим, контролни лист за проверу исправности гласачке кутије на бирачком месту бр. 65-Месна канцеларија Орид, очигледно није попуњен, што је констатовано и у записнику о примопредаји изборног материјала са наведеног бирачког места. Стога се, по налажењу Управног суда има сматрати да у гласачкој кутији није нађен контролни листић у смислу члана 35. став 9. Закона о локалним изборима, што представља неправилност због које се гласање на том месту мора поновити. С обзиром на наведено, суд је делимично усвојио жалбу и поништио ожалбено решење у делу којим је усвојен приговор бирача Б.Б., број 107/2020, и поништио ожалбено решење у делу којим се поништава гласање на 73 бирачка места означена у диспозитиву пресуде, и приговор одбио, осим у делу који се односи на бирачко место бр. 65-Месна канцеларија Орид, одлучујући као у ставу првом диспозитива пресуде.

 

По оцени Управног суда, Градска изборна комисија града Шапца је правилно одлучила када је усвојила приговор Б.Б. број 106/20 и поништила изборе на бирачким местима: 56, 59, 61, 47, 63, 86, 16, 7, 55, 72, 38, 41, 64, 39, 49, 18, 37, 82, 36, 13, 76, 28, 34, 26, 100 и 9 (26 бирачких места), налазећи да утврђене неправилности које се односе на гласање ван бирачког места и недостатак потврда о бирачком праву за гласање ван бирачког места на наведених 26 бирачких места, јесу разлог за поништавање избора на тим бирачким местима. Ово стога, што и по налажењу Управног суда, без потврде о изборном праву за гласање ван бирачког места се не може утврдити број лица која су гласала, нити која су то лица, односно да у ситуацији када не постоје потврде или број потврда не одговара броју лица из записника за које је наведено да су гласала ван бирачког места, гласање на том бирачком месту није спроведено на законом прописан начин јер је потврда о изборном праву ван бирачког места исправно попуњена и потписана од стране председника бирачког одбора и потписана од стране бирача, једини доказ да је гласање ван бирачког места извршено у складу са законом, на који начин такве неправилности утврђене на наведених 26 бирачких места у поступку спровођења гласања ван бирачког места које се односе на непостојање потврда о бирачком праву или ситуацију када број лица из записника за које је наведено да су гласала ван бирачког места, утичу на регуларност тока изборног поступка на тим бирачким местима и на резултате гласања на овим бирачким местима, те из наведених разлога нашао да је Изборна комисија правилно закључила да је приговор бирача Б.Б. број 106/2020 основан, из којих разлога жалба у том делу није основана, па је одлучено као у ставу другом диспозитива пресуде.

 

На основу свега наведеног, суд је одлучио као у I ставу диспозитивa пресуде, применом одредбе члана 55. став 2. Закона о локалним изборима, и одлучио као у ставу II диспозитива пресуде применом одредбе члана 54. став 3. Закона о локалним изборима, сходном применом члана 40. став 2. Закона о управним споровима (“Службени гласник РС”, бр. 111/09).

 

ПРЕСУЂЕНО У УПРАВНОМ СУДУ

дана 28.06.2020. године, у 15,00 часова, III-7 Уж. 127/20

 

Записничар Председник већа-судија

др Весна Билбија,с.р. Нада Балешевић,с.р.

 

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Дејан Ђурић

 

 

Facebook komentari

Discussion1 коментар

Leave A Reply