ČEKAJUĆI NEČIJU ŽALBU

0

I Luka Maksimović kandidat za predsednika

Na 19. sednici, održanoj 13. marta 2017. godine, Republička izborna komisija je razmatrala i odlučila da odbaci Predlog zaključka o otklanjanju nedostataka Predloga kanditata Luke Maksimovića za za predsednika Republike na izborima raspisanim za 2. april 2017. godine, koji je podnela Grupa građana Ljubiša Preletačević Beli, Beli – Samo jako.

U nastavku sednice, članovi Republičke izborne komisije usvojili su Rešenje kojim se proglašava Luka Maksimović, student komunikologije, za kandidata za predsednika Republike na izborima raspisanim za 2. april 2017. godine, na predlog Grupe građana Ljubiša Preletačević Beli, Beli – Samo jako.

Sednici je predsedavao predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević.

U skladu sa članom 8. Zakona o izboru predsednika Republike („Službeni glasnik RS“, br. 111/07 i 104/09 – dr. zakon) i shodno članu 45. stav 1. Zakona o izboru narodnih poslanika („Službeni glasnik RS“, br. 35/00, 57/03 – odluka US, 72/03 – dr. zakon, 18/04, 85/05 – dr. zakon, 101/05 – dr. zakon, 104/09 – dr. zakon, 28/11 – odluka US i 36/11), Republička izborna komisija, na sednici održanoj 13. marta 2017. godine, donela je

R E Š E Nj E

PROGLAŠAVA SE Luka Maksimović, student iz Mladenovca, za kandidata za predsednika Republike na izborima raspisanim za 2. april 2017. godine, na predlog Grupe građana Ljubiša Preletačević Beli, Beli – Samo jako.

O b r a z l o ž e nj e

Republička izborna komisija je utvrdila da je ovlašćeno lice u ime Grupe građana Ljubiša Preletačević Beli, Beli – Samo jako, kao predlagača kandidata za predsednika Republike, u skladu sa zakonom 12. marta 2017. godine podnelo blagovremen i potpun predlog kandidata za predsednika Republike i svu propisanu dokumentaciju.

Uz predlog kandidata je, u skladu sa članom 10. stav 1. Zakona o izboru predsednika, podneto ukupno 12.270 pravno valjanih overenih izjava birača da podržavaju predlog kandidata.

U skladu sa navedenim, Republička izborna komisija je donela odluku kao u dispozitivu ovog rešenja.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog rešenja može se podneti prigovor Republičkoj izbornoj komisiji u roku od 24 časa od časa donošenja Rešenja.

02 Broj 013-150/17

U Beogradu, 13. marta 2017. godine

REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

PREDSEDNIK

Vladimir Dimitrijević

Facebook komentari

Leave A Reply