Zabrana saobraćaja u Sremskoj do kraja godine

0

Zbog rekonstrukcije kolovoza, u perioduod 7. do 31. decembra 2018. godine, za saobraćaj će biti zatvorena Sremska ulica.

Gradska uprava grada Šapca – Odeljenje za inspekcijske i komunalno-stambene poslove, na osnovu  člana 136. st.1. Zakona o opštem upravnom postupku («Sl. glasnik RS» br.18/2016), čl.157. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima («Sl. glasnik RS» br.41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013, 55/2014, 96/2015, 9/2016, 24/2018, 41/2018 i 87/2018) i čl.66. st.1. tač.3. i čl.66. st.3. Zakona o  putevima («Sl.glasnik RS» br.41/2018), rešavajući po zahtevu JP Infrastruktura Šabac – Službe za puteve, sa sedištem u Šapcu, ul.Karađorđeva br.27, donosi:

R E Š E Nj A

1. ZABRANjUJE SE saobraćaj, u periodu od 07.12.2018.godine do 31.12.2018.godine, u Ulici Sremska u Šapcu, od raskrsnice sa Ulicom Janka Veselinovića do raskrsnice sa Ulicom Trg đačkog bataljona, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji kolovoza.

2. NALAŽE SE JP Infrastruktura Šabac – Službi za puteve, sa sedištem u Šapcu, ul.Karađorđeva br.27, da:

– obeleži zatvaranje ulica, opisanih u tač.1. dispozitiva ovog Rešenja, za saobraćaj i obezbedi bezbedno odvijanje saobraćaja postavljanjem saobraćajne signalizacije u skladu sa odredbama Pravilnika o saobraćajnoj signalizaciji («Sl. glasnik RS» br.85/2017),

– izvrši preusmeravanje saobraćaja postavljanjem saobraćajne signalizacije u skladu sa odredbama Pravilnika o saobraćajnoj signalizaciji («Sl. glasnik RS» br.85/2017) i

– obavesti javnost i korisnike javnih puteva, putem sredstava javnog  informisanja, o zatvaranju ulice za saobraćaj pre zatvaranja iste.

3. NALAŽE SE JP Infrastruktura Šabac – Službi za puteve, sa sedištem u Šapcu, ul.Karađorđeva br.27, da o obustavi saobraćaja, iz tač.1. dispozitiva ovog Rešenja, obavesti teritorijalno nadležnu organizacionu jedinicu ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove.

O b r a z l o ž e nj e

JP Infrastruktura Šabac – Služba za puteve, sa sedištem u Šapcu, ul.Karađorđeva br.27, podnelo je ovom Organu pisani zahtev, br.3430-01/2 dana 07.12.2018.godine, kojim traže da se zabrani saobraćaj, u periodu od 07.12.2018.godine do 31.12.2018.godine, u Ulici Sremska u Šapcu, od raskrsnice sa Ulicom Janka Veselinovića do raskrsnice sa Ulicom Trg đačkog bataljona, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji kolovoza.

Članom 157. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima («Sl. glasnik RS» br.41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013, 55/2014, 96/2015, 9/2016, 24/2018, 41/2018 i 87/2018) propisano je da tehničko regulisanje saobraćaja na opštinskim putevima i ulicama u naseljima vrši organ jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove saobraćaja.

Članom 66. st.1. tač.3. Zakona o putevima («Sl.glasnik RS» br.41/2018) propisano je da će organ jedinice lokalne saomuprave nadležan za poslove saobraćaja, doneti rešenje o obustavi saobraćaja ili obustavi saobraćaja određene vrste vozila na javnom putu, njegovom delu ili putnom objektu, na zahtev upravljača javnog puta, ako to zahteva izvođenje radova na rekonstrukciji i održavanju javnog puta, a članom 66. st.3. Zakona o putevima («Sl.glasnik RS» br.41/2018) propisano je da je upravljač dužan da obavesti teritorijalno nadležnu organizacionu jedinicu ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove o obustavi saobraćaja iz st.1 istog člana.

Kako je zahtev za zabranu saobraćaja opravdan, to je, na osnovu gore navedenog, odlučeno kao u dispozitivu Rešenja.

Oslobođeno od plaćanja takse na osnovu čl.16. st.1 tač.4. Odluke o lokalnim administrativnim taksama grada Šapca («Sl.list grada Šapca» br.23/2017). 

Protiv ovog Rešenja može se izjaviti žalba Ministarsvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u Beogradu, ul. Nemanjina 22-26, u roku od 15 dana od dana prijema istog, preko ovog Organa, taksirana sa 470,00 dinara administrativne takse po Tarifnom broju 6. Zakona o republičkim administrativnim taksama («Sl. glasnik RS», br. 43/03, 51/03, 53/04, 42/15, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13., 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/2017, 3/2018 i 50/2018), na žiro račun br.840-742221843-57 poziv na br. 97 92-099.

Facebook komentari

Leave A Reply