Šarlatani u visokoj politici

0

DA LI JE DOKTORSKA DISERTACIJA DR BOBANA BIRMANČEVIĆA PLAGIJAT

Na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu 12.05.2015. godine održana je promocija doktora nauka četiri fakulteta u sastavu Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu. Među onima koji su odbranili doktorsku disertaciju i svečano promovisani u doktore nauka bio je i dr Boban Birmančević. Međutim, za njegovu doktorsku disertaciju na temu „Smanjenje broja zaposlenih u javnim preduzećima u Srbiji kao determinanta konkurentske prednosti“, kao i za mnoge druge diplome visokih funkcionera SNS-a, prof. Raša Karapandža sumnja da je plagijat.

Svrha studijskog programa doktorskih akademskih studija jeste nadgradnja prethodno stečenih fundamentalnih znanja i veština iz oblasti različitih nauka. Studenti doktorskih akademskih studija se osposoblјavaju da samostalno definišu i sprovode originalna i naučno relevantna istraživanja, usavršavaju postojeće i razvijaju nove načine analiziranja i praćenja kretanja naučne aktivnosti i dešavanja, čime doprinose kritičkom procenjivanju istraživanja drugih i adekvatnom praćenju evropskih i svetskih dešavanja.

Dakle, svrha doktorskih studijskih programa jeste da se student osposobi za:

  • kritičko razmišljanje i samostalno rešavanje teorijskih i praktičnih problema u datoj oblasti,
  • praćenje savremenih naučnih i stručnih dostignuća,
  • realizaciju naučnih projekata,
  • objavljivanje naučno-istraživačkih rezultata u naučnim časopisima i na naučnim skupovima,
  • naučno-istraživački rad na univerzitetima, institutima i drugim istraživačko-razvojnim centrima,
  • doprinos razvoju naučnih disciplina.

E sad, postavlja se pitanje: Koliko je naučni rad dr Bobana Birmančevića „Smanjenje broja zaposlenih u javnim preduzećima u Srbiji kao determinanta konkurentske prednosti“ primenjiv u praksi i koliko taj rad zajedno sa autorom zadovoljava gore pomenute kriterijume?

Kako su nosioci tih sumnjivih diploma, uglavno, nosioci visokih državnih funkcija građani Srbije imaju pravo da znaju ko „upravlja“ njihovim životima i sudbinama i da li odani i ponizni partijskiki drugovi sa kupljenom diplomom imaju prednost u odnosu na stručne i obrazovane kadrove koji, očito, u Srbiji nemaju perspektivu.

Ivan Kovačević

Facebook komentari

Leave A Reply